Napoli nel Settecento, tra periferia e orizzonti europei