Incompiutezza golemica e identità ebraica: l'arte di Cynthia Ozick