(S)-ethyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)-3-(2-iodo-4,5-methylenedioxyphenyl)propanoate