Znaki i simvoly v "provincial'nom" tekste russkogo zarubez'ja (Don Aminado)