Medicina Penitenziaria e AIDS. Indagine sperimentale