Non-apolipoprotein E and apolipoprotein E genetics of sporadic Alzheimer's disease